Krister

Läcksökning i ångfällor - hur fungerar det?

Ångsystem används inom många industrier för energiöverföring, bl.a. uppvärmning av olika delar i produktionen. Systemets hjärta är ångpannan som värmer upp mediet, ofta vatten. Huvudsakliga bränslet är fortfarande fossila energikällor men även elångpannor har börjat användas. På vissa platser används även heta rökgaser och andra former av överskottsvärme för att värma mediet till gasform.

Värmen i ångan överförs till processen via värmeväxlare och temperaturen på ångan sjunker då. I många fall sjunker temperaturen så lågt att kondensat bildas, alltså att vattenångan övergår till vatten. Det är här ångfällorna, eller kondensatavledarna kommer in.

Det vanliga är att kondensatet leds tillbaka till ångpannan i ett lågtryckssystem men även att det varma vattnet släpps ut i avloppet och nytt vatten tillförs ångpannan. Ångfällans uppgift är helt enkelt att släppa ut kondensatet och behålla ångan.

Det finns huvudsakligen tre tekniska lösningar för att öppna och stänga kondensatavskiljaren. Mekanisk, termisk och termodynamisk. Den mekaniska öppnar med hjälp av en flottör och den termiska med hjälp av temperaturskillnaden på ånga och kondensat. Den termodynamiskt styrda kondensatavledaren styrs av att hastigheten på vätskan är lägre än för dess gas.

Gemensamt för alla ångfällor är dock att de kan läcka. Läckage medför ofta energiförluster men kan även medföra att sekundärledningarna utsätts för höga tryck och att trycket i ångsystemet samtidigt sjunker.

När ångfällan inte sluter tätt läcker vattenångan ut och det uppstår ett högfrekvent ljud i ventilen. Det är det ljudet som underhållspersonalen lyssnar efter när de sätter mikrofonen mot ventilen. Samma princip används när läcksökning sker av kopplingar och skarvar i tryckluftssystem.