För garage CO-NO2, CO-CO2

Gaslarm med dubbla sensorer för CO2 och NO2 avsedda för personskydd och styrning av ventilation i parkeringsgarage, verkstäder eller andra platser där det kan förekomma risker orsakade av avgaser från bilar eller andra fordon. 

Kvävedioxid NO2

Kvävedioxid (NO2) är en av de skadliga föroreningarna som finns i dieselavgaser. När diesel bränns i en motor, framför allt vid förbränning av dieselmotorer i fordon, bildas kväveoxider (NOx), där NO2 är en av huvudkomponenterna.

NO2 är känd för sina negativa effekter på människors hälsa och miljö:

Luftvägsproblem: NO2 kan orsaka och förvärra luftvägsproblem såsom astma, bronkit och andra luftvägsbesvär. Långvarig exponering för höga halter av NO2 kan leda till permanenta lungskador.

Inflammation: NO2 kan irritera slemhinnorna i ögon, näsa, hals och lungor, vilket kan leda till inflammation och ökad känslighet för luftburna allergener och andra luftvägsirritanter.

Förvärrad känslighet: Exponering för NO2 kan förvärra symtom hos personer med befintliga luftvägsproblem, som astma och kronisk bronkit.

Bildning av marknära ozon: NO2 kan reagera med andra föroreningar i atmosfären för att bilda marknära ozon, vilket är en viktig komponent i smog och kan orsaka luftkvalitetsproblem och hälsorisker.


Kolmonoxid CO

Koloxid (CO) är en av de farliga föroreningarna som finns i avgaser från bensinmotorer. När bensin förbränns i en motor, särskilt vid otillräcklig förbränning eller när förbränningsprocessen inte är optimal, kan koloxid produceras.

Här är några av de viktigaste riskerna med CO i bensinavgaser:

Hälsorisker: Koloxid är mycket farligt eftersom det kan binda till hemoglobin i blodet och därmed minska dess förmåga att transportera syre till kroppens vävnader. Detta kan leda till koloxid-förgiftning eller koloxidintoxikation, vilket kan vara livshotande om det inte behandlas omedelbart. Symtom på koloxidintoxikation inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående, förvirring, medvetslöshet och till och med död.

Miljöpåverkan: Koloxid är en förorening som bidrar till luftförorening och har negativa effekter på luftkvaliteten. Det kan också bidra till bildandet av marknära ozon och andra skadliga föreningar i atmosfären.

 

Koldioxid CO2

Koldioxid (CO2) är en av de mest kända föroreningarna som finns i avgaser från förbränningsmotorer, inklusive bensin- och dieselmotorer. När bränsle förbränns i en motor, produceras koldioxid som en biprodukt av förbränningsprocessen.

Här är några viktiga aspekter av CO2 i avgaser:

Växthuseffekt: Koldioxid är en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen genom att fånga in värme i jordens atmosfär.

Hälsorisker: Medan CO2 i sig självt inte är giftigt för människor i låga koncentrationer, kan höga nivåer av koldioxid i luften leda till syrebrist och kvävning i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Det är särskilt farligt i miljöer där det finns otillräcklig ventilation, till exempel i gruvor, underjordiska utrymmen och fordonstunnlar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.