Koldioxid CO2

Gaslarm, gasdetektorer och gastransmittrar för övervakning av läckage av koldioxid CO2

Koldioxid (CO2) är en färglös, luktfri och icke-brännbar gas som finns naturligt i jordens atmosfär. 

Koldioxid består av en kolatom som är bunden till två syreatomer, och dess kemiska formel är CO2. Det är en av de vanligaste förekommande gaserna i jordens atmosfär.

Koldioxid produceras genom naturliga processer som andning hos djur och växter, förmultning av organiskt material, vulkanutbrott och geologiska processer såsom utgivning från gejsrar. Det är också en biprodukt av förbränning av fossila bränslen och biomassa.

Koldioxid spelar en viktig roll i växthuseffekten och reglerar temperaturen på jorden genom att behålla värme i atmosfären. Det absorberar och reflekterar värmeenergi från jordens yta och släpper sedan ut den tillbaka till jorden, vilket skapar ett växthuseffekt som håller planeten varm nog för att stödja liv.

Mänskliga aktiviteter, särskilt förbränning av fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas, har ökat halten av koldioxid i atmosfären betydligt.

Höga halter av koldioxid i luften kan leda till syrebrist och orsaka andningsbesvär, särskilt i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen. Detta kan leda till svimning, medvetslöshet och i allvarliga fall till och med döden.

Exponering för höga halter av koldioxid kan leda till symtom som huvudvärk, yrsel, förvirring, illamående och ökad hjärtfrekvens. Långvarig exponering för höga halter kan också påverka hjärt-kärlsystemet och andningsfunktionen negativt.

Arbetsplatser där koldioxid produceras eller används, såsom bryggerier, livsmedelsindustrier, kemiska fabriker och skift där det finns svetsning eller bränsleförbränning, kan ha risk för höga halter av koldioxid. Det är viktigt att vidta åtgärder för att övervaka och kontrollera koldioxidnivåerna på dessa platser för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Koldioxid används också i industriella processer såsom kolsyrning av drycker, konservering av livsmedel och tillverkning av kemikalier och material. Dess flytande form används även som ett köldmedium i kylanläggningar.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.