Krister

Gaslarm för garage

De flesta av oss vet att det är farligt att ha motorn igång när bilen är i garaget, men vad är det som gör att det är farligt? I de flesta garage är det två gaser som man bör hålla koll på.

Kolmonoxid (koloxid, CO), kallas ibland "the silent killer", bildas vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen som bensin. Gasen är svår att upptäcka då den varken luktar eller syns. När du andas in kolmonoxid binds molekylerna till blodcellerna som därmed tappar sin förmåga att transportera syre, vilket leder till kvävning.

Kvävedioxid (NO2) bildas främst vid förbränning under högt tryck och hög värme. I garage är det huvudsakligen dieselbilar som står för dessa utsläpp. Kvävedioxid verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. I mycket höga halter är gasen direkt dödlig.

Du bör alltså hålla koll på både på CO och NO2 halterna där det kan förekomma förbränningsmotorer. De larm vi erbjuder har standardvärdena 20ppm för CO och 1ppm för NO2 men kan också levereras med valfria gränsvärden. Larmet kan kopplas till överordnat system för att starta forcerad ventilation eller användas separat med siren och blixtljus för att varna för höga nivåer.

Gaserna blandar sig lite olika lätt med luften och det är därför lämpligt att montera sensorerna på olika höjd. För CO, som har en liknande densitet som luft blandar sig lätt med luft, är det lämpligt att placera sensorn i ansiktshöjd (ca 170cm ovan golvet) medan sensorn för NO2 som är tyngre än luft monteras ca två decimeter ovanför golvet. Standardlängden på kabeln är 3m men kan fås i önskad längd.

Hur dimensionerar man antalet sensorer i stora garage? Det beror på en mängd faktorer som ventilation, luftflöden, utformning, användning och liknande. Kontakta oss gärna så hjälper vi till med beräkningen av just ditt garage.