Riken Keiki

Riken Keiki är en innovativ japansk tillverkare av portabla gaslarm avsedda att bäras av personal som riskerar att utsättas för farliga nivåer av giftiga, kvävande eller explosiva gaser i sitt arbete. Gaslarmen finns i flera utförande för detektion av 1-4 gaskomponenter.

För servicetekniker, installatörer mf som arbetar på många tillfälliga arbetsplatser där det kan finnas risk för giftiga, kvävande eller explosiva gaser är portabla gaslarm en naturlig del i personskyddet. 

Förutsättningarna på tillfälliga arbetsplatser kan ändras från gång till annan vilket ställer stora krav på både arbetsgivare och arbetstagare när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren behöver, så långt det är möjligt, förutse alla farliga situationer som kan uppstå och göra en riskbedömning för dessa.

Arbete under mark, oavsett om det är i en avloppsbrunn eller i en gruva, medför risker för höga koncentrationer av giftiga gaser och undanträngning av syre. Tyngre gaser sjunker helt enkelt och tränger bort syret lokalt vilket kan vara svårt att uppfatta. Förebyggande åtgärder som ventilering av utrymmen är ofta effektivt men förutsättningarna kan förändras snabbt om ett gasutsläpp uppstår.

För att upptäcka risk för explosion mäts ofta parametern LEL* i procent. Det ger en tidig indikation på om något inte står rätt till och området behöver utrymmas.

Finns det stora cisterner med gas på en anläggning bör självklart larmet larma just för den aktuella gasen. Det kan vara gas för att skapa en syrefri miljö vid tillverkning, gaser som ingår i kemiska processer eller används som bränsle. Ett bra komplement är ett syrelarm som larmar vid för låg syrenivå. 

Larmen är robusta och har ljud- och ljussignal samt vibration så att användaren uppmärksammas på fara även i bullriga miljöer. Larmen finns för 1-4 gaser.

*) LEL (undre explosionsgränsen) populärt explosionsrisk, är vid 100% gränsen när gasblandningen brinner/kan antändas i fri atmosfär. Explosiva gaser kan vara en blandning av flera olika gaser som var för sig har olika procentuella nivåer för blandning med luft för att vara explosiva. Exempelvis antänds och brinner inte en inblandning upp till 5% metangas (naturgas) i luften. Mellan 5-17% är metan explosivt i kontakt med gnistor. Över 17% inblandning är koncentrationen så hög (UEL, Upper Explosive Limit) att den inte längre är explosiv. Förekommer fler brännbara gaser i luften eller om man inte med säkerhet vet vilken specifik gas som utgör explosionsrisk används med fördel LEL för att varna för explosionsrisk. 


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.